Kraków, 31.05.2017 r.

interreg

Informacje o ogłoszeniu

Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020

 

Termin składania ofert
do dnia 07-06-2017

Nazwa zamawiającego
INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁ A II W KRAKOWIE

Numer ogłoszenia
1036727

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 07.06.2017 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Zamawiającego (piętro I pok. 3.2 ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Stanisław Proszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
124220344

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora ds. kościoła

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Udzielenia zamówienia jest związane z powstaniem Międzysektorowej Grupy Koordynacyjnej ds. współpracy słowacko-polskiej na okres do roku 2020 na rzecz wspierania i koordynacji turystyki pielgrzymkowej.

Zadanie to służy powołaniu Zespołu Międzysektorowego złożonego z podmiotów, które można uznać za nieodłącznych członków zespołu, np. przedstawicieli Kościołów, miast i gmin, organizacji non profit, zajmujących się problematyką maryjną.

Zadanie zespołu: Monitorowanie i ocena realizacji poszczególnych wskaźników także po zakończeniu projektu, Rozwijanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, Uzupełniająca oferta produktowa mająca na celu poszerzanie działań projektu itd., Wspieranie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości poprzez skoordynowane programy edukacyjne, w tym zajęcia nt. dziedzictwa kulturowo-historycznego, Memorandum o współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, Studium Wykonalności (SW) jako rezultat projektu flagowego. SW opiera się na Strategii Rozwoju Szlaku Pielgrzymkowego na pograniczu słowacko-polskim opracowanej w fazie przygotowawczej projektu i nadaje jej rzeczywisty kształt. SW zawiera informacje o ważnych dla pielgrzymów miejscach, walorach przyrodniczych i dziedzictwie kulturowym w pobliżu miejsc kultu, na temat unifikacji i tworzenia standardów oraz transgranicznych szlaków turystycznych po wytyczonych trasach. Celem SW jest przygotowanie trasy z uwzględnieniem właściwych miejsc, które zostaną zaplanowane po konsultacjach z właścicielami działek i właściwymi organami, w taki sposób, aby trasa w jak najmniejszym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne i lokalne dziedzictwo, została wyposażona w odpowiednią infrastrukturę, zapewniała bezpieczne i przyjemne korzystanie ze szlaku turystom, miała przejrzysty plan, co w perspektywie długoterminowej ułatwi zarządzanie i utrzymanie. Ważną częścią SW jest kompleksowa analiza finansowa uwzględniająca oczekiwane inwestycje na trasie i trwałość finansową. SW jako rezultat projektu flagowego będzie rzeczową i kompleksową podstawą dla innych projektów w regionie pogranicza słowacko-polskiego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora ds. kościoła. Do obowiązków koordynatora będzie należało:
● celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu, ich monitorowanie oraz ocena - nawet po zakończeniu działań projektowych (w ramach wypłaconego wynagrodzenia),
● monitorowanie rozwoju i wdrażania wspólnych standardów transgranicznych dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
● alokacja przydzielonych do realizacji projektu środków dla upowszechniania działań projektowych,
● wspieranie integracji transgranicznej oraz budowanie wspólnej tożsamości poprzez skoordynowane programy edukacyjne, w tym zajęcia warsztatowe o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym i historycznym,
● przygotowanie dokumentacji dla realizacji poszczególnych działań, działań i etapów projektu,
● zarządzanie procesem realizacji projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
● komunikacja i koordynacja spotkań z różnymi partnerami projektu na Słowacji i Rzeczypospolitej Polskiej,
● przygotowanie dokumentacji dla komunikacji marketingowej i promocji projektu,
● udział w realizacji strategii rozwoju szlaków pielgrzymkowych w regionie granicznym PL-SK pod nazwą „Strategia rozwoju pielgrzymim szlaku na polsko-słowackim regionie przygranicznym”,
● tworzenie i składanie sprawozdań z postępów,
● uczestnictwo w spotkaniach grupy międzysektorowej,
● wszelkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji umowy należy oznaczyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Kod CPV
79420000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi związane z zarządzaniem

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. Część obowiązków określonych w umowie będzie świadczonych w okresie monitorowania tj. w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany oświadczyć, że osoba wskazana do realizacji zamówienia posiada odpowiednią wiedzę i kompetencję oraz wykazać, że posiada doświadczenie, tj. pełnił funkcję kierownika projektu, MAO lub kierownika jednostki realizującej projekt, zarządzał zespołami ludzkimi/zadaniowymi w zakresie realizacji projektów lub kontrolował realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Kryteria wyboru oferty – cena 100 % = 100 pkt
Cena obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt, gdzie Cn – cena najniższej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁ A II W KRAKOWIE
Adres
Totus Tuus 30
30-610 Kraków
małopolskie , Kraków

Numer telefonu
0048124220344
Fax
0048126198787
NIP
6762395514

Tytuł projektu
Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

Numer projektu
PLSK.01.01.00-SK-0016/16-00


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Sławomir Dyl, ul. Mokra 18 m.1, 30-690 Kraków, cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia 3000,00 PLN brutto, oferta wpłynęła 6.06.2017

Pełna lista podmiotów:
1. Sławomir Dyl, ul. Mokra 18 m.1, 30-690 Kraków, cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia: 3000,00 PLN brutto
2. Barlik Consulting – Wojciech Barlik, ul. Władysława Sikorskiego 11, 32-500 Chrzanów, cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia: 5500,00 PLN brutto

 

Newsletter

Zapisz się
do góry