You are currently viewing I Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek

I Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek, który skierowany jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości, jakie przekazywał Jan Paweł II.Celem Festiwalu jest przybliżenie młodzieży osoby Jana Pawła II, jego twórczości literackiej oraz wartości jakie głosił i którymi się kierował.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych chęcią udziału w I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek Organizator – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zmienia formułę festiwalu na ogólnopolską.*

Konkurs ma na celu poprzez inspirację osobą św. Jana Pawła II rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci i młodzieży. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne, skupiające dzieci, młodzież i dorosłych, działające w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kultury, ośrodkach wychowawczych i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną a także osoby indywidualne.

Podczas Festiwalu należy przedstawić spektakl w dowolnie wybranej, co do formy i tematu, wypowiedzi teatralnej (teatr dramatyczny, muzyczny, monodram, pantomima, itp.), nawiązującej do
wybranych dzieł Jana Pawła II, tekstów własnych bądź innych autorów, zawierające wartości i przesłania głoszone przez Papieża Polaka. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołów.

*Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do dnia 31 marca 2023 r. nagrania spektaklu wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodą rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika biorącego udział w zgłoszonym spektaklu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz kilku zdjęć ze spektaklu na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków (na dowolnym nośniku elektronicznym typu CD, DVD, pendrive). Nagranie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.

Więcej informacji w Regulaminie:

Regulamin

*Aneks do regulaminu

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem