You are currently viewing Tu się spotyka z zachodem wschód. Rzeczpospolita otwarta, życzliwa, tolerancyjna.

Tu się spotyka z zachodem wschód. Rzeczpospolita otwarta, życzliwa, tolerancyjna.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie historycznym.

Celem konkursu jest promocja wśród młodych ludzi postaw otwartych na różne grupy społeczne, ich kulturę i religię. Budowanie szacunku do odmiennych kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.  Przypomnienie ważnych faktów z historii Rzeczpospolitej związanych z otwartością, życzliwością oraz tolerancją wobec przybyszów do naszej ojczyzny. Poznanie wielowiekowej tradycji Rzeczpospolitej opartej na współistnieniu obywateli w oparciu o poszanowanie ludzkiej godności oraz odkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów klas I – II szkół ponadpodstawowych.  Zadaniem uczestnika jest wykonanie albumu w formie prezentacji multimedialnej w wybranym programie (np.MicrosoftPowerPoint,Preziitp.)prezentującego dziedzictwo kulturowe rodzinnej miejscowości ze szczególnym uwzględnieniemjej różnorodności i obecności przedstawicieli mniejszości narodowych,etnicznych, w różnych obszarach życia społecznego i sąsiedzkiego. Praca powinna przybliżać odbiorcom historię, kulturę, tradycje wybranej społeczności narodowej, etnicznej lub religijnej (np.Ormian, Karaimów, Łemków, Romów, Tatarów, Muzułmanów, Żydów itp.).

Treść prezentacji powinna zawierać odniesienia do naszej wspólnej historii i dziejów. W prezentacji powinny się znaleźć istotne, zwięzłe informacje dotyczące czasu przybycia, miejsca pochodzenia, głównego miejsca osiedlenia, wyznania, historii, charakterystycznych elementów kultury i tradycj ioraz wkładu w naszą kulturę i gospodarkę.

Na prace czekamy do 21 listopada 2022 roku. Prezentacje wysłane po tym terminienie nie wezmą udziału w Konkursie.

Więcej informacji w regulaminie:

Regulamin

Karta zgłoszenia przez rodzica opiekuna

Karta zgłoszenia przez szkole