Do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.
Postępowanie zostało rozstrzygnięte i wybrany został następujący wykonawca (data wpłynięcia oferty, nazwa i adres oraz cena oferty):
Dnia 6 lipca 2018 o godzinie: 00:50:47,
Konsorcjum firm: Firma Usługowo-Szkoleniowa „Rhetorica” Paweł Nowak, z siedzibą przy
ul. Zarusinki 104, 32-447 Siepraw oraz Ars Dicendi Rafał Lega Firma Usługowo – Szkoleniowa
z siedzibą przy ul. Śląskiej 163, 32-080 Zabierzów, cena: 87600,00 PLN brutto

 

FK-271-2/18

Kraków, 28.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt.: „Polonia Libre – droga do wolności” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa"

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
tel.: 12 / 422 03 44 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osoba do kontaktów w sprawie projektu: Stanisław Proszek: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NR wniosku: 102380

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Stanisław Proszek
tel.: 12 / 422 03 44
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przeprowadzenie 24 wykładów. Termin realizacji: 3.09 – 28.09.2018

Opis:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie 24 interaktywnych wykładów w szkołach ponadpodstawowych w ramach projektu „Polonia Libre – droga do wolności” poświęconych: przybliżeniu uczniom tła historycznego odzyskania niepodległości, nakreśleniu wyjątkowych warunków społeczno-politycznych lat 1914 – 1919 w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem roku 1918) oraz ukazanie języka i ówczesnej kultury prowadzenia debaty poświęconej odzyskaniu niepodległości i formowaniu się najważniejszych organów Państwa.
2. Ponadto podczas wykładów młodzież powinna zostać przygotowana do wygłaszania swojego stanowiska w formie krótkich wystąpień publicznych.
3. Każdy wykład powinien być realizowany w wymiarze 4 h lekcyjnych (45 min)
4. Stworzenie rozbudowanego scenariusza (konspektu) wraz z opracowaniem źródeł historycznych prowadzonego wykładu, który zostanie przekazany zlecającemu.

Opis z wniosku:
Zakładamy, że wykłady, które odbędą się przede wszystkim we wrześniu, będą pełniły rolę faktograficznej podbudowy teoretycznej dla klas biorących udział w projekcie. W trakcie wykładów, które planujemy na 4 h lekcyjne (2x 90 min), prowadzący zapoznają uczniów z tłem historycznym i społecznym wydarzeń omawianych w projekcie, jakim było konstytuowanie się najważniejszych organów władzy państwowej. Ponadto uczniowie zdobędą wiedzę obrazującą specyfikę ówczesnego języka politycznego i różnorodności poglądów występujących wśród społeczeństwa Polskiego. Wiedza zostanie przekazana z perspektywy najlepszych tradycji państwowych i demokratycznych kładąc silny akcent na ukazanie niezwykłej zdolności do zawierania kompromisów i szukania konsensusów u ludzi, którzy reprezentowali często skrajne poglądy. Wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem opracowanych wcześniej materiałów, które pomogą uczestnikom płynnie rozpocząć działania projektowe. Wykłady odbędą się w każdej z 24 szkół biorących udział w projekcie i powinny być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz rozległą wiedzę z zakresu prawa, historii lub sztuki wystąpień publicznych. Przewidujemy, że wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem metod angażujących i pobudzających młodzież do refleksji nad omawianymi zagadnieniami.

2) stworzenie angażującej i interaktywnej gry symulacyjnej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Gra powinna mieć charakter kooperacyjny i nawiązywać do obrad Sejmu Ustawodawczego z 1919 r. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 sierpnia 2018

3) Przeprowadzenie 24 warsztatów – gier symulacyjnych. Termin realizacji: 10.09-12.10.2018

4) Organizacja i przeprowadzenie 4 symulacji obrad Sejmu Ustawodawczego. Termin realizacji: 15.10 – 31.10.2018.

5) Organizacja i obsługa obrad Zgromadzenia Narodowego. Termin realizacji: 29.10- 9.11.2018.

6) Opracowanie, wydruk i dostarczenie materiałów merytorycznych związanych z grą oraz z warsztatami. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 9.11.2018.

Opisy z wniosku:
1. Stworzenie zasad symulacji historycznej oraz opracowanie i przygotowanie wszystkich materiałów merytorycznych związanych z pozostałymi zadaniami (wykłady, warsztaty oraz symulacje obrad). Przewidujemy zlecenie przygotowania dokładnych scenariuszy wykładów, warsztatów oraz symulacji obrad Sejmu Ustawodawczego i Zgromadzenia Narodowego, które będą się uzupełniać jako elementy spójnej całości. Opracowane scenariusze wraz ze stworzonymi zasadami symulacji zostaną skonsultowane z historykami i rekonstruktorami historycznymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej, które jest naszym partnerem w projekcie, a posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze.
2. Kolejnym etapem projektu będą warsztaty, które odbędą się w każdej szkole, w której zostały już przeprowadzone wykłady. Chcąc zapewnić optymalną płynność i efektywność edukacyjną w realizacji projektu zakładamy, że czas jaki może minąć od wykładu do warsztatu nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie. W trakcie 8 h warsztatów ( 8 x 45 min plus przerwy) młodzież weźmie udział w specjalnie przygotowanej żywej lekcji historii, która będzie moderowana przez co najmniej 2 prowadzących. Warsztaty będą poświęcone regułom symulacji, która może przyjąć formę historyczno-prawnej gry edukacyjnej, z wykorzystaniem metody LARP (ang. live action role-playing). LARP to aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają pewną opowieść, wcielając się w postacie o różnych charakterystykach i cech. Młodzież pracując w klasie otrzyma indywidualne role i cechy charakteru, które będzie musiała odgrywać przez cały czas trwania Warsztatu. Efektem warsztatów, które będą oparte na kooperacyjnej pracy grupowej będzie określenie najważniejszych wartości i cnót, które oczami klas powinny znaleźć się w tekście deklaracji niepodległości. Następnie zostaną wypracowane podstawowe zasady na jakich, zdaniem młodzieży, powinno być zbudowane niepodległe i suwerenne państwo polskie. Klasa pracując w grupach stworzy zatem nie tylko tekst deklaracji ale dokona próby zdefiniowania najważniejszych rozdziałów nowej małej konstytucji, czyli: ustrój i władze państwa, obowiązki i prawa obywatelskie oraz gospodarka i budżet. Warsztaty mają pomóc młodzieży odpowiedzieć na pytanie: jak dziś rozumiemy wolność, a jak kiedyś rozumieli ją nasi dziadkowie oraz co z wolnością chcemy i możemy zrobić – jaką ma ona dla nas wartość. W połowie grup (12 szkół) odpowiedź na to pytanie będzie animowana w perspektywie współcześnie żyjących. Druga połowa klas (12 szkół) skupi się na ujęciu historycyzm, starając się wcielić w osoby urodzone jeszcze w XIX wieku. Zróżnicowanie perspektyw ma umożliwić ukazanie ewentualnych różnic w rozumieniu i identyfikacji się z pojęciem niepodległości różnych pokoleń Polaków. Każdy warsztat wyłoni 4 osobową reprezentację klasy, która weźmie udział w obradach Sejmu Ustawodawczego.
3. Reprezentacje klas szkolnych, wyłonione podczas Warsztatów, spotkają się podczas wspólnych, całodziennych obrad, które planujemy przeprowadzić w salach Urzędu Miasta Krakowa (sala obrad Rady Miasta Krakowa). Obrady Sejmu przypadną na 2 połowę października. Młodzież zostanie podzielona na dwie grupy (na podstawie perspektywy historycznej lub współczesnej, na której pracowali podczas warsztatów). W każdej grupie obradować będzie 12 czteroosobowych zespołów – którzy wspólnie stworzą dwa 48 osobowe Sejmy Ustawodawcze. Każdy Sejm spotka się dwukrotnie na całodzienne obrady (8h wliczając przerwę na poczęstunek). Podczas pierwszego spotkania Sejm będzie musiał się ukonstytuować, wybrać składy komisji oraz rozpocząć prace nad poszczególnymi obszarami (deklaracja oraz mała konstytucja składająca się z 3 rozdziałów). Na drugim posiedzeniu Sejm Ustawodawczy dokona rozpoznania propozycji wystosowanych przez komisje, posłowie będą mogli zgłaszać poprawki do tekstów. Nastąpią głosowania. Jeśli projekt nie zyska aprobaty trafi znów do prac w komisji. Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwać będzie 6 animatorów oraz moderator obrad. Moderator będzie kontrolował całość przebiegu prac grupowych podczas gdy animatorzy będą współpracować z poszczególnymi grupami oraz służyć jako konsultanci prawni i techniczni. Podczas obrad Sejm Ustawodawczy będzie dysponował odpowiednim zapleczem organizacyjnym, umożliwiającym bieżące drukowanie opracowywanych przez Sejm materiałów Przyjęcie projektów deklaracji oraz małej konstytucji kończy etap prac ustawodawczych. Sejmy muszą wybrać jeszcze 8 osobowe grupy referentów, którzy przedstawią przygotowane zapisy podczas obrad Zgromadzenia Narodowego.
4. Zadaniem wieńczącym projekt jest organizacja obrad Zgromadzenia Narodowego, w którym zasiądą uczniowie wszystkich klas, które delegowały reprezentacje na Sejm Ustawodawczy (750 osób). Obrady zostaną zorganizowane w odpowiednio dużej sali wyposażonej w ekran do prezentacji i są planowane na około 6 godzin, w tym przerwa na poczęstunek. W trakcie finału prowadzonego przez profesjonalnego konferansjera oraz grupę rekonstruktorów historycznych z Pospolitego Ruszenia Szlachty Ziemi Krakowskiej, referenci wybrani przez Sejmy Ustawodawcze przedstawią swoje projekty , które następnie zostaną poddane głosowaniu (przy wykorzystaniu systemu głosowania przez Internet). Młodzież referując efekty finalne swoich prac będzie musiała przekonać Zgromadzenie, dlaczego takie propozycje są najlepsze i warte podjęcia. Zgromadzenie będzie mogło zadawać pytania w odpowiednich momentach prezentacji. Po głosowaniu nad oboma projektami zostaną przedstawione grafiki pokazujące różnice i zbieżności w podejściu dwóch grup. Porównanie będzie miało na celu zestawienie zbioru wartości, który był ważny 100 lat temu i tego, który jest ważny dziś. Po głosowaniach nastąpi przerwa w obradach. Następnie Zgromadzenie zbierze się by wysłuchać krótkiego wykładu pracownika Biura Edukacji Narodowej IPN połączonego z projekcją filmu nawiązującego do niepodległości oraz rozmową z autorami filmu „Niezwyciężeni” opublikowanego przez IPN. Następnie członkowie Zgromadzenia złożą swoje podpisy pod wniosek, które zostaną symbolicznie przekazane władzom Miasta Krakowa.

Kody CPV:
80500000-9 Usługi szkoleniowe

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie ma na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą wybranym
w formie konkursu ofert, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia:
a. Terminy wykonania zgodnie z ustępem nr II
b. Miejsca wykonania:
• Wykłady i warsztaty w każdej z 24 szkół biorących udział w projekcie
• Obrady: sala obrad Rady Miasta Krakowa
• Zgromadzenie Narodowe: Kino Kijów.Centrum w Krakowie

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
Doświadczenie wykonawcy: wykonawca w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę polegającą na organizacji i prowadzeniu zajęć z uczniami szkół ponadpodstawowych w dziedzinie historii, wiedzy o społeczeństwie, retoryce lub sztuce wystąpień publicznych.

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:
Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, których opis sposobu spełniania określony został przez Zamawiającego w Rozdziale VII niniejszego Zaproszenia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń:
a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do Zaproszenia/Ogłoszenia
b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Załącznik nr 3 do Zaproszenia/Ogłoszenia

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
a. Cena oferty brutto – 100 %

Kryterium ceny – 100 %
Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego.
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

C - liczba punktów za cenę
Cn - najniższa cena ofertowa
Cb - cena badanej oferty
W - waga = 100%

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku podmiotów zbiorowych (np. spółek), wymagane są dodatkowo dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania danego podmiotu (np. wydruk z KRS), nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
2. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za w/w zakres świadczenia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).

X. INFORMACJE DODATKOWE:
W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać pisemnie, w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. .I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie email na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6.07.2018 r., do godz. 12:00
2. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
3. Ofertę papierową należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta – „Polonia Libre – droga do wolności”. Za datę wpływu Zamawiający będzie uznawał chwilę faktycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Zmiany będą wynikały z przeprowadzonych badań i będą dotyczyły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia,
3. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
4. Obiektywnych, nie dających się przewidzieć przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta, Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności. Zmiany te nie mogą zmieniać charakteru umowy.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
2. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
4. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
a. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami zamówienia). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania, a o zmianie zostaną poinformowani także wykonawcy, od których Zamawiający otrzymał już oferty, którzy w takim wypadku mogą wycofać swoje oferty poprzez powiadomienie o tym Zamawiającego. W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.
b. Unieważnienie postępowania: Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu ani kosztów przygotowania oferty.
c. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz przekazana wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał oferty przed ogłoszeniem unieważnienia postępowania..

XIV. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:
1. Zamieszczenie zapytania ofertowego
 na stronie internetowej wnioskodawcy: https://bip.malopolska.pl/idmijpiwkrakowie,m,291513,zapytania-ofertowe.html
 w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XV. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie / jest Pani/Magdalena Policha; email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 12 422 03 44
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt.: „Polonia Libre – droga do wolności”.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dn. dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)
- Pani/Pana dane osobowe zgodnie z JRWA obowiązującym z Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w odniesieniu do danych zawartych w umowie, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i 10 lat po zakończeniu jej obowiązywania;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp lub w ustawie o Finansach Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Formularz ofertowy do pobrania (.pdf)
Formularz ofertowy do pobrania (.doc)

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
niepodlegla logo pl


 

Newsletter

Zapisz się
do góry