W nauczaniu społecznym Ojciec Święty często powracał do problematyki światowego głodu. Wskazał, że głód i niedożywienie stanowią poważne zagrożenie dla pokojowego współistnienia narodów.

Jan Paweł II powyższą tematykę - nazwaną przez niego „geografią głodu” - poruszał wielokrotnie w swoich tekstach oraz na forum FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Trzykrotnie odwiedził także siedzibę organizacji. Był tam 12 listopada 1979 r. (na XX Konferencji Ogólnej FAO), 5 grudnia 1992 r. (na I Międzynarodowej Konferencji) oraz 13 listopada 1996 r. (na Światowym Szczycie Żywnościowym). Jan Paweł II podkreślał, że: „w epoce niebywałego rozwoju techniki i nowoczesnej technologii dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem” oraz „istnienie milionów ludzi jest zagrożone przez głód; wielu ludzi każdego dnia umiera, ponieważ nie mają minimum koniecznej żywności. Trzeba, niestety, przyznać – jak to potwierdza z całą surowością obecne doświadczenie – że głód na świecie nie wywodzi się zawsze i tylko z warunków geograficznych czy klimatycznych, niesprzyjających rolnictwu, które wy stopniowo usiłujecie łagodzić, ale wywodzi się od człowieka, z braków organizacji społecznej, która utrudnia inicjatywę osobistą, albo też niekiedy jest skutkiem terroru i opresji ze strony systemów ideologicznych oraz z nieludzkich praktyk. Poszukiwanie sposobów światowego i organicznego rozwoju, którego sobie wszyscy życzą, domaga się, aby obiektywne rozpoznanie ludzkiej sytuacji oraz potrzeb otrzymało należyte miejsce w wychowaniu jednostek i grup społecznych, z zachowaniem ducha autentycznej wolności i odpowiedzialności osobistej i zbiorowej”.


Wybrane teksty Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczące fundamentalnych spraw społecznych:
„Rozwój w wolności”, przemówienie do uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax", 11 listopada 1978
„System społeczny w służbie człowieka”, przemówienie do przedstawicieli Organizacji Państw Amerykańskich, Waszyngton, 6 października 1979
„Walka z głodem – to problem najważniejszy i najpilniejszy”, wizyta w siedzibie FAO – przemówienie na XX sesji plenarnej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 12 listopada 1979
„Nadzieja - kryterium zmian i rozwoju”, orędzie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 26 sierpnia 1980
„O pracy ludzkiej”, (Encyklika „Laborem exercens”), 15 września 1981
„Orędzie Ojca Świętego na Pierwszy Światowy Dzień Wyżywienia”, 16 października 1981
„Ponadnarodowa ochrona praw człowieka”, przemówienie do członków ogólnoamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, San Jose, 3 marca 1983
„Zorganizowana akcja międzynarodowa dla pokonania klęski głodu na świecie”, przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Consiglio Nazionale Italiano delle Ricerche (Włoską Narodową Radę do spraw Badań), 7 października 1983
„Postęp nie może być przywilejem garstki wybranych”, przemówienie do uczestników sesji zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk, 20 czerwca 1986
„Biedni nie mogą dłużej czekać”, przemówienie do przedstawicieli Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich, 3 kwietnia 1987
Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, 30 grudnia 1987
„Transcendentne podstawy godności i praw człowieka”, przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, 9 stycznia 1989
„Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Wyżywienia”, 10 października 1990
„Walka z głodem i niedożywieniem jest wyzwaniem dla wszystkich”, audiencja dla uczestników XXVI Zgromadzenia Generalnego FAO, 14 listopada 1991
„Okazywanie miłosierdzia obowiązkiem wspólnot chrześcijańskich”, przemówienie podczas spotkania z uczestnikami plenarnego zgromadzenia Papieskiej Rady "Cor Unum", 9 maja 1992
„Należy stworzyć warunki sprzyjające pełnemu rozwojowi każdego człowieka”, przemówienie do uczestników obrad Międzynarodowej Konferencji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 5 grudnia 1992
„Walka z głodem wymaga wspólnego działania”, przemówienie do uczestników XXVIII Konferencji Generalnej FAO, 11 listopada 1993
„Budujmy mosty między ludźmi i narodami”, przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego 15 stycznia 1994
„Dobra stworzone są przeznaczone dla wszystkich ludzi”, przemówienie do uczestników XXVIII Konferencji Generalnej FAO, 23 października 1995
„O sprawiedliwy podział dóbr ziemi”, przemówienie do uczestników światowego spotkania na szczycie Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 13 listopada 1996
„O wrażliwość na los potrzebujących”, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 27 września 1998
„Budujcie świat bardziej ludzki i sprawiedliwy”, przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego, Meksyk, 23 stycznia 1999
„Nie zapominajmy o najuboższych”, przemówienie do uczestników XXX Konferencji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 18 listopada 1999
„O solidarność z głodującymi”, przesłanie do Dyrektora Generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 4 października 2000
„Globalizacja solidarności wymaga kultury solidarności”, Jubileusz Rolników, 11 listopada 2000
„Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju”, Orędzie na XXXIV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001
„Głód zagrożeniem dla pokoju”, .audiencja dla uczestników XXXII konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 5 grudnia 2003

 

I Międzynarodowa Konferencja FAO, Rzym 5 grudnia 1992 r.

Fot. Archiwum IDMJP2
Newsletter

Zapisz się
do góry