Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

Ojciec Święty Jan Paweł II w wielu wystąpieniach podkreślał doniosłą rolę chrześcijaństwa w budowaniu europejskiej wspólnoty kulturowej, filozoficznej i społecznej. Przypominał o znaczeniu kultury chrześcijańskiej przenikającej wszystkie dziedziny życia: filozofię, sztukę, prawo, literaturę, wychowanie, studia historyczne, życie umysłowe, liturgię, kaznodziejstwo, budownictwo sakralne a także życie społeczne i polityczne krajów europejskich a następnie całego świata.

Zasady etyczne chrześcijaństwa i wartość przypisywana osobie ludzkiej inspirowały wprost lub pośrednio ruchy broniące ludzkiego życia, godności, wolności i sprawiedliwości, a tym samym sprzyjały kształtowaniu się życia społecznego opartego na tych zasadach; istotne było tu przekonanie chrześcijańskie, że wiara musi nieść konsekwencje praktyczne; chrześcijaństwo miało wpływ m.in. na działalność charytatywną, zniesienie niewolnictwa, uznanie godności kobiety czy powstanie kapitalizmu w krajach protestanckich; było także bezpośrednią inspiracją dla powstawania wybitnych dzieł literatury, sztuk plastycznych i muzyki. Jan Paweł II wskazywał także, jak przyjęcie Polski do grona narodów chrześcijańskich w roku 966 wpłynęło na rozwój cywilizacyjny kraju.

Znamienne są nazwy tych piastowskich grodów, w których dokonało się owo historyczne przeniesienie Ducha, a zarazem zapalenie znicza Ewangelii na ziemi naszych praojców. Wraz z tym język apostołów odezwał się po raz pierwszy jakby w nowym przekładzie, w naszym brzmieniu, które zrozumiał lud żyjący nad Wartą i Wisłą i które my do dziś rozumiemy. Grody zaś, z którymi związały się początki wiary na ziemi Polan, naszych praojców — to Poznań, gdzie od najdawniejszych czasów, bo już dwa lata po chrzcie Mieszka osiadł biskup (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno czerwca 1979). Ojciec Święty podkreślał także znaczenie historycznego trwania narodu na ziemiach piastowskich: My jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła od Mieszka I i Bolesława Chrobrego. My stamtąd jesteśmy! I zawsześmy o tę Polskę dbali, żeby się trzymała. Tu się poczęła polska państwowość ( Jan Paweł II, Pozdrowienie końcowe po Liturgii Słowa, Poznań 3 czerwca 1997) Zwracał uwagę, że: „ Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego — tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas — bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną — bez Chrystusa. Chrystus nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku, o jego godności i jego prawach. A zarazem nauki o godności i prawach narodu” (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Świętej odprawionej na placu Zwycięstwa, Warszawa 2 czerwca 1979) oraz: Chrzest Polski w 966 roku, przyjęty przez pierwszego historycznego władcę Mieszka, ożenionego z księżniczką czeską Dąbrówką, dokonał się głównie za pośrednictwem Kościoła czeskiego i tą drogą chrześcijaństwo dotarło do Polski z Rzymu w łacińskiej formie (Jan Paweł II, Slavorum Apostoli, Encyklika skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, 2 czerwca 1985)
Do swoich rodaków zwracał się z apelem:
Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Jezus Chrystus na chrzcie świętym; abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili; abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. ( Jan Paweł II, Kraków 10 czerwca 1979)

opr. Barbara Munk na podstawie:
Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN,
Encyklopedii Religii Świata,
Encyklopedii religia PWN

 

Newsletter

Zapisz się
do góry