Bóg nie wątpi o człowieku. A więc i my, chrześcijanie, nie możemy zwątpić o człowieku, wiemy bowiem, że człowiek jest zawsze większy niż jego błędy i występki.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, wychowawców, katechetów i nauczycieli przedmiotowych do udziału w konkursie na scenariusz lekcji o Janie Pawle II. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania życiem i nauczaniem Ojca Świętego.

Do wygrania nagrody pieniężne i rzeczowe.

 Prosimy o zapoznanie sie z regulaminem konkursu. Załączniki do pobrania na dole strony.


REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne:
1.1. Celem  konkursu na scenariusz lekcji  ”DROGA DO ŚWIĘTOŚCI – JAN PAWEŁ II”, zwanego dalej konkursem, jest  wzbudzenie  zainteresowania  życiem  i  nauczaniem  Ojca  Świętego.
1.2. W  konkursie  mogą brać udział  nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy, katecheci uczący  w  szkołach podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwani dalej uczestnikami.
1.3. Organizatorem  konkursu  jest  Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w Krakowie.
1.4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl oraz www.edukacja.idmjp2.pl.
1.5. Komunikaty  i  informacje  dotyczące  Konkursu  publikowane  będą  na  stronach www.idmjp2.pl, www.edukacja.idmjp2.pl oraz na profilu Instytutu na stronie www.facebook.com
1.6. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

2. Zasady konkursu:
2.1. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o życiu i nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II, dostarczenie nauczycielom  narzędzi  do  prowadzenia  zajęć edukacyjnych oraz  wzbogacenie  tradycyjnych  metod nauczania w szkołach.
2.2. Tematem  konkursu  jest  przygotowanie  scenariusza  jednej  lekcji dotyczącej życia i nauczania Błogosławionego Jana Pawła II  w  następujących kategoriach:
I. Szkoła podstawowa
II. Gimnazjum
III. Szkoła ponadgimnazjalna
2.3. Do  konkursu  mogą zostać zgłoszone  jedynie  napisane  w  języku  polskim  autorskie scenariusze nie biorące wcześniej udziału w innych tego typu konkursach.
2.4. W swojej pracy uczestnik może wykorzystywać materiały dostępne w Internecie umieszczone tam wyłącznie na licencji Creative Commons lub w domenie publicznej.  
2.5. Jeden  uczestnik  może  zgłosić tylko  1  scenariusz  lekcji.  Scenariusz  powinien  dotyczyć  45-minutowej  lekcji,  spójnej merytorycznie  i  metodologicznie.
2.6.  Uczestnik wraz z pracą konkursową w formie papierowej powinien złożyć również:
a)  jej wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD,
b)  metryczkę scenariusza  oraz  oświadczenia  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu,
d)  dodatkowe  materiały  opracowane  przez  nauczyciela  takie  jak:  karty  pracy,  plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały do wykorzystania na lekcji.
2.7.  Dane  osobowe  uczestników  będą przetwarzane  wyłącznie  na  potrzeby  realizacji konkursu.  Jednocześnie,  poprzez  podanie  danych  osobowych,  uczestnik  wyraża  zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronach internetowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, na publikację jego  imienia i nazwiska w artykułach promujących IDMJP2 oraz na publikację jego pracy. Najlepsze scenariusze zostaną opublikowane w formie wydanej przez Instytut książki.
2.8.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  do uzupełnienia  niezbędnych oświadczeń, w przypadku stwierdzenia ich braku.

 

3. Miejsce i termin składania projektów konkursowych
3.1. Prace w zamkniętych kopertach należy dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30 lub  przesłać pocztą/kurierem na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków z dopiskiem „Scenariusz lekcji” w terminie do 30 listopada 2013 roku (liczy się data wpływu pracy do Instytutu).
3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2013 roku.

 

4. Zasady wyboru zwycięskich prac oraz przyznawanie nagród
4.1.  Spośród  prac  nadesłanych  na  konkurs,  wyboru  zwycięskich  dokona  komisja konkursowa.
4.2.  Komisja  przy  ocenie  prac  będzie  brała  pod  uwagę kryteria  merytoryczne,  wartości poznawcze  oraz  przyjętą metodykę.  Ocenie  poddana  zostanie  również oryginalność pracy  konkursowej  pod  kątem  jej  zastosowania  w  praktyce,  dostosowanie  treści  do grupy odbiorców oraz zgodność pracy konkursowej z celami Konkursu.
4.3.  Komisja zadecyduje o przyznaniu I, II i III miejsca oraz ewentualnych wyróżnień. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.
4.4.  Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
4.5.  Nagrodę pieniężną w  wysokości  700  PLN  (siedemset złotych)  otrzymuje  osoba, której praca zajmie I miejsce.
4.6.  Nagrodę pieniężną w  wysokości  500  PLN  (pięćset  złotych)  otrzymuje  osoba, której praca zajmie II miejsce.
4.7.  Nagrodę pieniężną 300 PLN  (trzysta  złotych)  otrzymuje  osoba,  której praca zajmie III miejsce.
4.8.  Komisja  ma  prawo  przyznać wyróżnienia.  W  takim  przypadku  osoba  wyróżniona otrzymuje nagrody rzeczowe.
4.9. Laureaci  zostaną powiadomieni  o  przyznaniu  nagrody  telefonicznie  oraz  pisemnie w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.edukacja.idmjp2 oraz www.idmjp2.pl.
4.10. Uczestnik  Konkursu,  poprzez  udział  w  nim,  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  przez  Organizatora  zgłoszonej  pracy  z  poszanowaniem  autorskich  praw  osobistych ich autorów na cele związane z organizacją,  przebiegiem, promocją Konkursu  lub  w  innych  sytuacjach  wynikających  z  postanowień  statutowych  Instytutu  Dialogu  Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
4.11.  Autorzy   zgłoszonych  do  Konkursu   prac  udzielają  Instytutowi  Dialogu Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  nieodpłatnego  i  bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.  Pozwolenie  obejmuje:  trwałe  lub  czasowe  utrwalanie  lub  zwielokrotnianie  w   całości  lub  w  części,  jakimikolwiek  środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie,  niezależnie  od  formatu,  systemu  lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez  wprowadzanie  do  pamięci  komputera  oraz  trwałe  lub  czasowe  utrwalanie  lub zwielokrotnianie  takich  zapisów,  włączając  w  to  sporządzanie  ich  kopii  oraz  dowolne korzystanie  i  rozporządzanie  tymi  kopiami,  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczanie  lub  najem oryginału albo egzemplarzy,  publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie  dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,  rozpowszechnianie w sieci Internet oraz  w  sieciach  zamkniętych,  prawo  do  określenia  nazw  utworu,  pod  którymi  będzie  on wykorzystywany  lub  rozpowszechniany,  prawo  do  wykorzystywania  utworu  do  celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,  sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia  lub  identyfikacji  produktów  i  usług oraz  innych  przejawów  działalności,  a  także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania  licencji  na  rzecz  osób  trzecich,  na  wszystkich  wymienionych  powyżej  polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
4.12. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
4.13.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  do  nagrodzonych  prac  obejmować będzie także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych.
4.14.  Decyzja  o  zakresie,  sposobie  i  warunkach  korzystania  z  nagrodzonych  prac  będzie należeć do wyłącznej kompetencji Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
4.15. Warunkiem  przekazania  nagrody pieniężnej  będzie  podpisanie  przez  laureata  umowy z  organizatorem  konkursu,  na  podstawie  której  nastąpi  nieodpłatne  przeniesienie  na Instytut Dialogu Międzykulturowego autorskich  praw  majątkowych  w  rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do scenariusza złożonego w konkursie bez ograniczeń czasowych  i  terytorialnych  na  wszystkich  polach  eksploatacji,  o  których mowa w art. 50 ustawy.
4.16.  Nagrody pieniężne zostaną przekazane  przez  organizatora  na  wskazane  przez  laureatów konkursu  konta  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku dochodowym  od  osób  fizycznych  (tekst  jednolity  D.  U.  z  2000  r.,  Nr  14,  poz.  176 z późn. zm.) w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w ust. 11.

 

5. Postanowienia końcowe
5.1.  Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5.2.  Osoby,  które  nie  spełnią wymogów  określonych  w  niniejszym  regulaminie  lub  podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w konkursie.
5.3.  Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
5.4.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
5.5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przesyłanych prac konkursowych oraz za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.
5.6.  Prace  zgłoszone  do  konkursu  nie  będą zwracane  i  pozostaną w  bibliotece Instytutu Dialogu Międzykulturowego jako dokumentacja konkursu.
5.7.  Organizator nie ponosi   odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników.
5.8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.9.  Ostateczna interpretacja oraz dokonywanie zmian Regulaminu należą do Organizatora.
5.10. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych  przez  Organizatora.  Dane  osobowe  uczestników  Konkursu  będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad  określonych  w  ustawie  o  ochronie danych  osobowych  (Dz. U.  z  2002  r. Nr  101,  poz. 926)

REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK - METRYCZKA PRACY

Newsletter

Zapisz się
do góry