Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literacko - fotograficznym „Jedność w różnorodności”. 

 

Różnice są elementem mniej istotnym niż jedność, która jest radykalna, podstawowa i decydująca.
Jan Paweł II, 1986

 

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy literacko – fotograficznej (zawierającej tekst oraz 6 prac fotograficznych), prezentującej wielokulturowość i różnorodność dowolnego regionu Polski.

Prace mozna nadsyłać do 26.05.2017r. (liczy się data stempla pocztowego)
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.
Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN DO POBRANIA (PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA (PDF)


Regulamin konkursu literacko - fotograficznego
„Jedność w różnorodności”

 

par. I
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
z siedzibą: ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków (zwany dalej – Organizatorem).

2. Konkurs jest przeznaczony dla grup zorganizowanych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w dwóch kategoriach wiekowych:
• A: 11 – 15 lat
• B: 16 – 19 lat

3. Celem Konkursu „Jedność w różnorodności” jest przypomnienie oraz zwrócenie uwagi na często nieznane szerszemu odbiorcy wydarzenia, zjawiska, architekturę, miejsca oraz tradycje
i obrzędy, stanowiące przykład sztuki oraz kultury związanej z wielokulturowością i różnorodnością dowolnego regionu Polski, często mające znaczenie nie tylko regionalne, ale posiadające odniesienie do naszej wspólnej historii i dziejów. Dodatkowo celem konkursu jest przypomnienie oraz wzbudzenie zainteresowania działalnością Ojca Świętego Jana Pawła II związaną z dialogiem kultur i religii.

4. Prace należy nadsyłać do 26.05.2017 roku.

5. Wyniki Konkursu oraz sposób i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.idmjp2.pl) oraz w serwisie społecznościowym Facebook w terminie 10 dni
od daty zakończenia przyjmowania prac konkursowych.

par. II
Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział grupy zorganizowane (min. 3, max. 10 osób) pod opieką nauczycieli/wychowawców: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w dwóch kategoriach wiekowych (par. I, pkt. 2 Regulaminu).

2. Każda grupa uczniów zobowiązana jest do wykonania jednej pracy literacko – fotograficznej zawierającej tekst oraz 6 prac fotograficznych, zgodnie z tematyką i celami Konkursu ( par. I, pkt. 3).

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.


par. III
Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy literacko – fotograficznej prezentującej wielokulturowość i różnorodność dowolnego regionu Polski.

2. Praca literacko – fotograficzna może dotyczyć zarówno wydarzeń, zjawisk, architektury, miejsc jak i tradycji i obrzędów, stanowiących przykład sztuki oraz kultury związanej z wielokulturowością i różnorodnością dowolnego regionu Polski.

3. Praca konkursowa powinna składać się z dwóch integralnych części:

a. tekstu dotyczącego tematyki Konkursu, napisanego w wybranej poniżej formie:

• reportażu rozumianego jako relacja z wydarzeń rzeczywistych, podanych w sposób mający budzić zaufanie czytelnika do obiektywizmu narratora i wierności wobec przedmiotu narracji lub
• wywiadu rozumianego jako zapis rozmowy z wybraną osobą/osobami mającej na celu dostarczenie informacji czytelnikowi na dany temat lub
• artykułu informacyjnego rozumianego jako dłuższa wypowiedź o wyraźnie zarysowanym temacie.

b. sześciu prac fotograficznych stanowiących ilustrację do wyżej wspomnianego tekstu.
c. Prezentowany tekst powinien być napisany w Wordzie; minimum jedna, maksimum dwie znormalizowane strony zawierające 1800 znaków ze spacjami każda.
d. Technika wykonania fotografii jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
e. Nie będą akceptowane prace fotograficzne:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
• na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

4. Każda praca fotograficzna powinna zostać przesłana w minimalnych wymiarach 1600x1200px do maksymalnych 2000x1500px, zapis w formacie JPG.

5. Konkursowa praca literacko – fotograficzna powinna zostać dostarczona do siedziby Organizatora na płycie CD. Do przesłanej pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszenia (Załącznik nr 1), zawierająca następujące informacje:
• tytuł pracy;
• imiona i nazwiska uczestników;
• kategoria wiekowa uczestników;
• adres szkoły;
• klasa;
• imię i nazwisko opiekuna;
• krótki opis przysłanych zdjęć;
• imię nazwisko autora zdjęć;
• adres mailowy do korespondencji.

par. IV
Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30 – 610 Kraków

2. W tytule listu należy wpisać „Konkurs literacko - fotograficzny: Jedność w różnorodności”.

par. V
Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących temat Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

par.VI
Nagrody

1. Organizator uhonoruje laureatów w każdej z dwóch kategorii nagrodami rzeczowymi.

2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.idmjp2.pl, a także na stronie; www.obliczadialogu.pl oraz serwisie społecznościowym Facebook.

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

4. Wybrane prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.idmjp2.pl, a także na stronie; www.obliczadialogu.pl

par. VII
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadczają, że:
• akceptują regulamin konkursu literacko – fotograficznego „Jedność w różnorodności”;
• są autorami tekstów oraz zdjęć oraz posiadają zgodę osób fotografowanych na publikacje ich wizerunków. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmują na siebie Uczestnicy Konkursu;
• zgłoszone do konkursu prace nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich);
• wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182);
• udzielają Organizatorowi Konkursu nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.

Newsletter

Zapisz się
do góry