Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału międzynarodowym konkursie plastycznym "Papież, Polak, Pielgrzym" dla dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prac przedstawiających Jana Pawła II jako papieża, pielgrzyma, ale przede wszystkim Polaka.

Ustanowienie przez Sejm RP roku Jana Pawła II, a także 10. rocznica śmierci Ojca Świętego oraz pierwsza rocznica kanonizacji Jana Pawła II są podłożem dla podejmowania wielu inicjatyw społecznych i kulturalnych nie tylko w kraju, ale i poza Ojczyzną.  Patronat Honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, a naszą inicjatywę wspierają także JE. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży skupionych w środowiskach Polonii na całym świecie.  Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego życiem i nauczaniem Ojca Świętego. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zatytułowanej „Papież, Polak, Pielgrzym”. Prace należy przesłać do siedziby Organizatora do 31 marca 2015 roku.

Na laureatów wyłonionych w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat i 14-16 lat będą czekały nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Szczegóły konkursu, wymagania i terminy znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN DO POBRANIA

METRYCZKA PRACY DO POBRANIA


WSPÓŁPRACA:

Fundacja Jana Pawła II w Nowym Jorku

PATRONATY MEDIALNE:

 

tvp polonia


REGULAMIN KONKURSU

„Miłość do ojczyzny nie ma nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem czy szowinizmem. Jest prawem ludzkiego serca. Jest miarą ludzkiej szlachetności – miarą wypróbowaną wielokrotnie w ciągu całej naszej niełatwej historii” (Rzym, 23 X 1978)

16 października 1978 roku kard. Karol Wojtyła z Krakowa został wybrany na Stolicę Piotrową. Dla Polaków w kraju i za granicą było to radosne wydarzenie o ogromnym znaczeniu duchowym, religijnym i narodowym.  W styczniu następnego roku rozpoczął On podróże duszpasterskie do różnych krajów świata spotykając się z Polonią i emigracją polską. Uniwersalizm Jego papieskiego urzędu w niczym nie zmienił faktu, że był on Polakiem, któremu leżały na sercu sprawy własnego narodu, w kraju i na emigracji oraz że dawał on temu zdecydowany wyraz podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny i do wielu krajów świata.

1.Postanowienia ogólne:
1.1.Celem konkursu „Papież, Polak, Pielgrzym”  jest wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego życiem i nauczaniem Ojca Świętego.
1.2.Organizatorem konkursu „Papież, Polak, Pielgrzym” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.3.Konkurs „Papież, Polak, Pielgrzym” adresowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej.
1.4.Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie: www.idmjp2.pl
1.5.Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.idmjp2.pl praz na Facebook.com/IDMJP2

2.  Zasady konkursu:
2.1.Tematyką pracy konkursowej jest przedstawienie osoby Jana Pawła II jako papieża, pielgrzyma, ale przede wszystkim Polaka. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zatytułowanej „Papież, Polak, Pielgrzym”.
2.2.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego od 6 do 16 roku życia.
2.3.Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy uczestnik programu może zgłosić jedną pracę.  
2.4.Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu A–4 lub A-3 w dowolnej technice. Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich, przestrzennych oraz plasteliny!
2.5.Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich  (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
2.6.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
2.7.Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.8.Pracę wraz z metryczką i opisem zapakowane do podpisanej teczki/koperty należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, Polska
z dopiskiem  „Papież, Polak, Pielgrzym”  

3.  Przebieg konkursu:
3.1.Prace należy przekazać do 31 marca 2015 roku*. Każda praca musi być opisana w metryczce (załącznik nr 1) oraz na rewersie pracy wg wzoru:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Kraj:
Nazwa i adres szkoły/placówki:  (lub adres prywatny, jeśli praca wysyłana jest niezależnie od szkoły)
*Prosimy wziąć pod uwagę, że list zagraniczny trafia do Polski po ok. 14-21 dniach – prace muszą być wysłane tak, aby ostatecznie wpłynąć do siedziby organizatora do 15 kwietnia 2015 roku.
3.2. Metryczka stanowiąca załącznik 1 do niniejszego Regulaminu znajduje się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu.
3.3. Prace doręczone po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie. Liczy się data wpłynięcia pracy do Instytutu.
3.4. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
3.5. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
3.6. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 26 kwietnia 2015 roku.
3.7. Oceny prac i wyboru zwycięzców w następujących kategoriach:
Kategoria wiekowa 6-9 lat
Kategoria wiekowa 10-13 lat
Kategoria wiekowa 14-16 lat
3.8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl
3.9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
3.10. Prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną w bibliotece Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

4.  Nagrody:
4.1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody rzeczowe za miejsca od I do III we wszystkich kategoriach wiekowych. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
5.2. Autorzy  zgłoszonych do Konkursu  prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.  Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w  całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie,  publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także  dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
5.4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

6.  Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6.6. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Newsletter

Zapisz się
do góry