Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

Jan Paweł II

Decyzją Sejmu RP rok 2015. obchodzony jest jako rok św. Jana Pawła II i Polskiego Teatru, w związku z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Scena Papieska Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza Konkurs im. Karola Wojtyły na recenzję teatralną. Partnerem Konkursu jest Krakowski Teatr Scena STU. Patronat medialny: RMF Classic – współpraca redakcyjna.

Projektem tym, wpisując się w podobne inicjatywy, pragniemy wspierać rozwój krytyki teatralnej, popularyzować wiedzę o polskim dramacie i literaturze oraz o teatrze - jednej z pasji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Przypomnijmy tylko: podczas okupacji Karol Wojtyła był aktorem Teatru (nazwanego później Rapsodycznym) Mieczysława Kotlarczyka. Po wojnie wielokrotnie jako widz bywał na spektaklach tego „narodowego” Teatru, uczestniczył w jego życiu, a także publikował, wówczas pod pseudonimami, interesujące artykuły, świadczące o znajomości tematu i znakomitym warsztacie krytycznym. Napisał kilka dramatów, m.in. „Brata naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera” czy „Promieniowanie ojcostwa”. Przez całe życie interesował się tą dziedziną sztuki, a ludzie teatru zawsze byli mu bliscy.

 

Zapraszamy do udziału pasjonatów teatru!

Podpisane prace wraz z wypełnioną i podpisaną Metryczką należy nadsyłać na adres Instytutu do 30 listopada 2015. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.


Regulamin do pobrania

Metryczka - zał. nr. 1 do regulaminu do pobrania


 finalna-poziomkaRmfC

 

Regulamin Konkursu im. Karola Wojtyły na recenzję teatralną  realizowanego przez Scenę Papieską Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

I. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs im. Karola Wojtyły na recenzję teatralną w ramach projektu Scena Papieska, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Totus Tuus 30, zwany dalej Organizatorem. Partnerem Konkursu im. Karola Wojtyły na recenzję teatralną jest Krakowski Teatr Scena Stu.
2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie im. Karola Wojtyły na recenzję teatralną i zwany jest w dalszej części Regulaminem.
3. Celem Konkursu im. Karola Wojtyły na recenzję teatralną, zwanego dalej Konkursem, jest rozwój krytyki teatralnej, popularyzacja wiedzy o polskim dramacie i literaturze oraz teatrze – jednej z pasji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
4. Przedmiotem recenzji zgłoszonych do Konkursu powinny być spektakle teatralne (z wyłączeniem spektakli operowych, muzycznych i tanecznych) będące w repertuarze zawodowych teatrów dramatycznych w latach 2014 i 2015r. oraz oparte na dziełach polskich autorów.
5. Konkurs adresowany jest do pasjonatów teatru, dla których dorobek polskich autorów (dramaturgów, poetów, prozaików) stanowi wartościową i interesującą kanwę spektakli teatralnych.
6. Regulamin dotyczy wszystkich osób, zwanych dalej Uczestnikami, które wezmą udział w Konkursie.
7. Konkurs ma charakter indywidualny.
8. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 24 września 2015r. i jest udostępniony na stronie www.idmjp2.pl w zakładce „Projekty”/ „Scena Papieska”. Informacja o Konkursie zamieszczona będzie także na stronie www Partnera wraz z linkiem do strony Organizatora.
9. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie www.idmjp2.pl w zakładce „Projekty”/ „Scena Papieska” oraz na Facebook.com Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie uczestniczyć może każda osoba powyżej 16 roku życia z wyłączeniem krytyków, profesjonalnie zajmujących się recenzją teatralną.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
a) młodzież od 16 do 19 roku życia - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
b) osoby powyżej 19 roku życia – pasjonaci teatru nie zajmujący się profesjonalnie krytyką teatralną.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich - jego Rodzica/Opiekuna prawnego.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Do konkursu każdy z Uczestników może zgłosić 1 recenzję o objętości do 3 stron (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, opcje interlinii 1,5).
6. Zgłoszona do Konkursu recenzja nie powinna być wcześniej nigdzie publikowana ani zamieszczona w Internecie oraz nie może uczestniczyć w innych konkursach. Prace nadesłane na Konkurs powinny w całości stanowić dzieło autora. Nie mogą być plagiatem, kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
7. Każda recenzja powinna zostać przesłana wraz z wydrukowaną i wypełnioną Metryczką, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Recenzja przesłana bez wydrukowanej i wypełnionej oraz podpisanej Metryczki nie będzie brała udziału w Konkursie.
8. Recenzję wraz z wypełnioną i podpisaną przez Autora – Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich – przez Rodzica/Opiekuna prawnego) Metryczką należy dostarczyć lub przesłać w wersji wydrukowanej i podpisanej, pocztą/kurierem na adres: Dominika Jamrozy, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs na recenzję”. Decyduje data stempla pocztowego. Sekretariat Instytutu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
9. Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa 30 listopada 2015r.
10. Prace  doręczone  po  określonym  w  Regulaminie  terminie nie  wezmą  udziału  w Konkursie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.
12. Zgłaszając recenzję do Konkursu Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich Rodzic/Opiekun prawny  - oświadcza, że recenzja w całości została napisana przez autora osobiście i praca ta nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
13. Uczestnik Konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich Rodzic/Opiekun Prawny - wyraża zgodę, nieodpłatnie, na wykorzystywanie  zgłoszonej  pracy przez  Organizatora,  z  poszanowaniem  autorskich  praw  osobistych ich autorów na cele związane z organizacją,  przebiegiem, promocją Konkursu, w tym także w mediach  lub  w  innych  sytuacjach  wynikających z  celów statutowych  Instytutu  Dialogu  Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
14. Uczestnicy - Autorzy   zgłoszonych  do  Konkursu   prac,  a w przypadku osób niepełnoletnich – ich Rodzice/Opiekunowi Prawni - przenoszą na Instytut Dialogu Międzykulturowego im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie, nieodpłatnie,  bezterminowo i bez ograniczenia terytorialnego, autorskie prawa majątkowe do swoich prac i ich wykorzystania z poszanowaniem autorskich praw osobistych twórców na następujących polach eksploatacji:  utrwalanie  lub  zwielokrotnianie  w   całości  lub  w  części,  jakimikolwiek  środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie,  niezależnie  od  formatu,  systemu  lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez  wprowadzanie  do  pamięci  komputera  oraz  trwałe  lub  czasowe  utrwalanie  lub zwielokrotnianie  takich  zapisów,  włączając  w  to  sporządzanie  ich  kopii  oraz  dowolne korzystanie  i  rozporządzanie  tymi  kopiami,  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczanie  lub  najem oryginału albo egzemplarzy utworu,  publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie  utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie,  rozpowszechnianie w sieci Internet oraz  
w  sieciach  zamkniętych,  w Telewizji, prawo  do  określenia  nazw  utworu,  pod  którymi  będzie  on wykorzystywany  lub  rozpowszechniany,  prawo  do  wykorzystywania  utworu  do  celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,  a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania  licencji  na  rzecz  osób  trzecich,  na  wszystkich  wymienionych  powyżej  polach eksploatacji, korzystania z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej, a także przenosi na Organizatora prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań utworu - zgodnie  z potrzebami i celami statutowymi Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
15. Uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich Rodzice/Opiekunowie prawni – wyrażają zgodę,  nieodpłatnie, na:
a) utrwalenie ich (ich dziecka/podopiecznego) wizerunku i wypowiedzi podczas wręczenia nagród i wyróżnień - poprzez fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie i archiwizowanie zarejestrowanego materiału; b) wielokrotne, nieograniczone w czasie i na terytorium całego świata wykorzystanie zarejestrowanego materiału z ich (ich dziecka/podopiecznego) wizerunkiem i wypowiedziami, w całości lub we fragmentach, poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie na wszystkich istniejących polach eksploatacji audiowizualnej (m.in. Internet, media, prasa, radio, telewizja, druki promocyjne, wydawnictwa, prezentacje multimedialne, płyty DVD) do  celów archiwalnych, dokumentacyjnych, sprawozdawczych, edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych – zgodnie  z potrzebami i celami statutowymi Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
16. Uczestnicy - osoby przesyłające recenzje w ramach Konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich Rodzice/Opiekunowie prawni - wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich (oraz ich Dzieci/Podopiecznych) danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1182).
17. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę Uczestników na bezpłatne upowszechnianie nagrodzonych prac.

III. Inne postanowienia.

1. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona powołane przez Organizatora Jury.
2. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora w zakładce projekty „Scena Papieska” do 31 grudnia 2015r. Informacje ważne dla Laureatów zostaną przekazane bezpośrednio Laureatom telefonicznie i/lub drogą mailową.
3. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody w obu kategoriach:
Laureaci I miejsca otrzymują: 1 podwójne zaproszenie do Krakowskiego Teatru Scena STU, będące w repertuarze tej Sceny w sezonie 2015/2016r, nagrodę książkową i rzeczową, pamiątkowy dyplom;
Laureaci II miejsca otrzymują: 1 podwójne zaproszenie do Krakowskiego Teatru Scena STU, będące  w repertuarze tej Sceny w sezonie 2015/2016r, nagrodę rzeczową, pamiątkowy dyplom;
Laureaci III miejsca otrzymują: 1 podwójne zaproszenie do Krakowskiego Teatru Scena STU, będące  w repertuarze tej Sceny w sezonie 2015/2016r, nagrodę książkową, pamiątkowy dyplom.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
4. Wybrane przez Organizatora prace opublikowane zostaną na stronie Organizatora: www.idmjp2.pl w zakładce „Projekty”/„Scena Papieska”.
5. Organizator zastrzega, że może zostać przyznana Nagroda Specjalna dla najlepszej pracy recenzującej spektakl będący w repertuarze Krakowskiego Teatru Scena STU w roku 2014 i w 2015. Nagrodą specjalną będzie: opublikowanie nagrodzonej recenzji na stronie internetowej Partnera – Krakowskiego Teatru Scena STU oraz na Facebook.com Partnera, a także otrzymanie 1 podwójnego zaproszenie na jedną z premier sezonu jubileuszowego (2015/2016) Partnera.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
7. Prace  nie  będą  zwracane  ich  autorom,  pozostaną  w  Archiwum Instytutu  Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
8. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub drogą mailową.
9. Organizator  zastrzega sobie prawo opracowania redakcyjnego recenzji wybranych do publikacji.
10. Informacja o sposobie ogłoszenia wyników i przekazania nagród podana zostanie na stronie Organizatora:  www.idmjp2.pl
11. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.
12. We wszystkich sprawach spornych oraz nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

 Wymagamy załącznik nr. 1 - Metryczka zamieszczona jest wyżej do pobrania.


 

Informacje dotyczące konkursu:
Tel. 12 422 03 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

koordynator Sceny Papieskiej

Adres:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Dominika Jamrozy
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
z dopiskiem: „Konkurs na recenzję

 

 

 Organizator:    Partner:  Patronat medialny:
 

logo png

 

 

FILE2516

 


 Scena STU logo na biaym tle

 

 

 Classic logo3-RGB

Współpraca redakcyjna

Newsletter

Zapisz się
do góry