Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Podstawowym  celem  działalności  Instytutu  jest  upamiętnianie,  upowszechnianie i twórcze  rozwijanie  dziedzictwa,  które  pozostawił  po  sobie  Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II,  a także  inspirowanie  w oparciu  o te  wartości  nowych  inicjatyw  o wymiarze  uniwersalnym, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła IIoraz  dialogu  między  religiami  i kulturami.  Instytut  prowadzi  działalność  naukową, kulturalną i edukacyjną działając na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. Instytut  -  realizując  cele  strategiczne  -  współdziała  w szczególności  z  jednostkami samorządu  terytorialnego,  państwowymi  i samorządowymi  instytucjami  kultury, organizacjami  pozarządowymi  o podobnych  celach  działania  oraz  ze  środowiskami kościelnymi, a także z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i z zagranicy.


Koncerty

Kolędowanie z Janem Pawłem II

Coroczne  spotkania  są  nawiązaniem  do  wielowiekowej  tradycji  śpiewania  kolęd.  Artyści wraz  ze zgromadzoną  publicznością  łączą  się  we  wspólnym  muzykowaniu.  Szybko  zaciera  się granica  pomiędzy wykonawcami,  a śpiewającą  publicznością.  Rozbrzmiewają  zarówno  kolędy  i pastorałki  tradycyjne, wielowiekowe,   jak i te nieco młodsze  –  współczesne.  


Pod Oknem Papieskim

Budynek przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie  jest szczególnie związany z pielgrzymkami do Ojczyzny Jana  Pawła  II.  Okno  Papieskie  mieszczące  się  w  Pałacu  Biskupim  przyciągało  i  nadal  przyciąga  tłumy wiernych.  Z  tego   właśnie  miejsca,  często  w  godzinach  nocnych,  Papież  rozmawiał  ze  zgromadzoną młodzieżą.  Dziś  na  pobliskim  placu  organizowane  są  liczne  spotkania  i  koncerty  ku  czci  Ojca  Świętego. Artyści podkreślają wielką wagę i moc tej niezwykłej lokalizacji. Wystąpili tu między innymi: Anna Treter z zespołem,  Halina  Frąckowiak,  Stanisław  Soyka  z  zespołem  Soyka  Kwintet,  Zespół  Góralski  Zawaternik, grupa Poetica oraz Bełchatowski Chór Gospel Schola Cantorum im. Piotra Kudyby.


Koncerty dla dzieci

Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  pamięta  o  młodych  odbiorcach,  dla  których  organizuje  specjalne wydarzenia.  Na  koncert  Majki  Jeżowskiej  zaproszeni  zostali  uczestnicy całorocznego  programu edukacyjnego  „Wychowanie  do  wartości”.  Wyjątkowym przedsięwzięciem  był koncert  pt.  „Dzieci  w hołdzie Janowi Pawłowi II” zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza.


Koncerty rocznicowe

Z okazji rocznic beatyfikacji, świąt oraz w dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II odbywają się plenerowe wydarzenia kulturalne z udziałem wybitnych artystów scen polskich  –  aktorów i muzyków. Te szczególe dni uświetnili swoją obecnością następujący wykonawcy: Beata Rybotycka, Kayah, Kasia  Kowalska,  Elżbieta  Towarnicka,  Beata  Bednarz  i Jacek  Kotlarski  z  zespołem,  Zbigniew  Wodecki, Andrzej  Lampert,  Luis  Bacalov,  John  Paul  Mary,  Daniel  Olbrychski,  Lesław  Żurek,  Ryszard  Rynkowski, Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Mazowsze” im.  T.  Sygietyńskiego,  Reprezentacyjny  Zespół  Artystyczny  Wojska Polskiego, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. S. Hadyny, Zakopower, Bracia, IRA.


Muzyka poważna

Do  tradycji  kulturalno-artystycznej  Instytutu  Dialogu  Międzykulturowego  należy  także  organizacja licznych  koncertów  muzyki  poważnej  w  zabytkowych,  sakralnych  przestrzeniach  miasta.  Do najważniejszych z  nich zaliczyć  należy wykonanie  „Requiem”  Giuseppe  Verdiego,  które  odbyło  się  31 marca  2012  roku  w  kościele  św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej  w  Krakowie,  przy  współpracy  z  Operą Krakowską.  Niezwykłym  zainteresowaniem  cieszy  się  także  prestiżowy  cykl  „Koncerty  Katedralne” odbywający się rokrocznie w czerwcu we wnętrzach Katedry Wawelskiej. W „Koncertach Katedralnych” udział  biorą  najznamienitsi  soliści  operowi  i  orkiestry  światowej  sławy.  Koncerty  muzyki  klasycznej, których organizatorem jest Instytut odbywają się także w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” .

W ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w  Częstochowie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublińcu i Radomsku odbyły się liczne koncerty muzyki poważnej. Instytut Dialogu Międzykulturowego wraz z częstochowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół „Gaude Mater”  był organizatorem przedsięwzięcia  zatytułowanego „Muzyka ze zbiorów jasnogórskich i wawelskich”. We wspaniałym koncercie w Katedrze Wawelskiej wystąpiła światowej sławy sopranistka koloraturowa Katarzyna Dondalska oraz zespół muzyki dawnej Capella Czestochoviensis.


Konferencje

Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  jest  organizatorem  i współorganizatorem licznych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów związanych z nauką Jana Pawła II, promujących dialog między religiami i kulturami oraz  działania  i postawy otwarte na inne  kultury  i  religie. W ramach konferencji odbyło się między innymi spotkanie pt. „Powstanie Światowego Centrum Tolerancji w Jerozolimie i rola duchownych religii monoteistycznych w  budowaniu  dialogu”  z  udziałem  Aleksandra  Gudzowatego,  a  także  debaty  naukowe:  „Krucjata  bez krucjat”  oraz  „Ideał  pierwszej  wspólnoty  wobec  rozbitej  jedności.  Perspektywy  pojednania”.  Tematem spotkań   były  także  kierunki  wychowania  dzieci  i  młodzieży  we  współczesnym  świecie:  „W  trosce  o wychowanie” oraz „Dziecko wobec wartości”.
Liczne  konferencje  i  sympozja  poświęcone  zostały  osobie  Jana  Pawła  II:  
Dziedzictwo  Jana  Pawła  II Wielkiego  w projektach  promocyjnych  i turystycznych  Krakowa  i Małopolski
Znaczenie  beatyfikacji Jana  Pawła  II
Między  Papieżem  a  Wielkim  Chanem
Tajemnice  zamachu  na  bł.  Jana  Pawła  II
Muzyka  wobec  poezji  i nauczania  Karola  Wojtyły  i Jana  Pawła  II
Dziedzictwo  Jana  Pawła  II  nas zobowiązuje
Bierzmowanie dziejów


Projekty cykliczne

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Cykliczny  projekt  jest  odpowiedzią  na  przesłanie  Ojca  Świętego,  abyśmy  „dawali  świadectwo miłosierdzia”  i  nieśli  pomoc  ludziom  potrzebującym.  Przedsięwzięcie  jest  także ukierunkowanym działaniem  wychowawczym  mającym  na  celu  rozbudzenie  w  młodzieży  zainteresowania  postacią Małopolanina  Wszechczasów  i  Jego  nauką  oraz  zaszczepienie  i  utrwalenie  wartości  wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Działanie skierowane do uczniów gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych  przyczynia  się  do  rozbudzania  inicjatyw  wychowawczych  w szkołach,  promowania  wśród  młodzieży  wartości  uniwersalnych,  a  także  umożliwia  upowszechnianie dobrych  praktyk  wypracowanych  przez  uczestników  projektu.  Służy  również  tworzeniu  w  szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.
Od 2007 roku   w projekcie wzięło udział ponad   30 tysięcy uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Nagrodą główną w projekcie jest wyjazd do Rzymu.
www.mwm.edu.pl

Małopolskie Dni Jana Pawła II

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja spuścizny Karola Wojtyły  -  Jana Pawła II w kontekście regionu Małopolski. Impulsem dla tej inicjatywy było wielkie wydarzenie z 2011 roku -  beatyfikacja Ojca Świętego. Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  pragnie  przybliżać  Jego Osobę poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne i artystyczne.  W programie corocznych edycji znajdują się  koncerty,  spektakle,  wystawy,  projekcje  filmów,  spotkania  autorskie, pikniki  rodzinne,  rajdy   górskie oraz  zwiedzanie  klasztorów i kościołów. Projekt objął już wiele miast i miejscowości województwa małopolskiego.
www.mdjp2.pl


Wykłady otwarte: Jan Paweł II. Posługa myślenia

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z  Ośrodkiem Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  organizuje od 2009 roku cykle wykładów  o  charakterze  otwartym.  Wybitni  specjaliści  w  dziedzinie  teologii,  antropologii  i  filozofii prowadzą rozważania dotyczące wkładu myśli papieża Jana Pawła II we współczesną teologię i kulturę. W szczególny sposób cykl ten skierowany jest do studentów.


Dziedziniec Pogan

Idea  „Dziedzińca  Pogan”  nawiązuje  do  Trzeciej  Świątyni  Jerozolimskiej,  w  której  tzw. dziedziniec pogan był dostępny dla każdego, stanowił miejsce  zgromadzeń i dialogu.  Obecnie  termin  ten  związany  jest  z  cyklem  debat  osób  o  różnych ścieżkach  światopoglądowych.  Wydarzenie  ma  być  symbolem  spotkań  ludzi, którzy  w  możliwie  najszerszym  gronie  chcą  odnaleźć  poczucie  wspólnoty  w świecie  wartości.  Celem  jest  pokazanie  możliwości  porozumienia  ponad podziałami.  Papież  Benedykt  XVI  zwrócił  uwagę  na  potrzebę  tworzenia  takich "dziedzińców",  miejsc  spotkania  ludzi  wierzących  i  niewierzących,  wzajemnego
słuchania  się,  dialogu,  doświadczenia  wspólnoty  i  odkrycia  wspólnych  wartości.
"Dziedzińce Pogan" były organizowane już m.in. w Paryżu i Tiranie.


Turniej Piłkarski im. Jana Pawła II

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest organizatorem imprezy piłkarskiej,  nawiązując tym samym do sportowych zamiłowań Ojca Świętego i wartości, jakie niesie ze sobą sport. Projekt realizowany jest przy współpracy z  Miejskim Klubem Sportowym  Cracovia.  Pierwsza edycja turnieju odbyła się w 2012 roku i miała charakter ogólnopolski. Rok później turniej stał się imprezą międzynarodową, w której udział wzięły młodzieżowe  drużyny  piłkarskie  z  całej  Europy.  Nadrzędnym  celem  przedsięwzięcia  jest  idea  dialogu międzykulturowego,  którego  głównym  przesłaniem  są  słowa  Jana  Pawła  II  skierowane  do  sportowców: „Sport  ma  dziś  ogromne  znaczenie,  ponieważ  może  sprzyjać  upowszechnianiu  wśród  młodych  ważnych wartości, takich jak lojalność, przyjaźń, wspólnota, solidarność". „Sport może  (…)  wnosić  cenny wkład w pokojowe  porozumienie  między  narodami oraz  przyczynić  się  do  utrwalania  w  świecie  nowej  cywilizacji miłości" (2000).
Idea  imprezy  dalece  wybiega  poza  klasyczną  rywalizację  sportową.  Turniej  jest  także  wydarzeniem  o wymiarze  edukacyjnym  i  kulturowym.  Celem  turnieju  jest  także  przybliżenie  uczestnikom  z zagranicy naszego kraju, poprzez pryzmat historii Warszawy i Krakowa oraz  postaci Jana Pawła II. Żaden inny biskup  Rzymu  nie  poświęcił  tej  dziedzinie  tyle  uwagi. Ojciec Święty  przez  całe  swoje  życie  był wielkim miłośnikiem sportu i pierwszym papieżem, który zasiadł na trybunie stadionu jako piłkarski kibic.


Wystawy

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest organizatorem wielu wystaw upamiętniających i popularyzujących dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II oraz nawiązujących do historii Polski.
Jan Paweł II i rodzina
Życie Karola Wojtyły
Karol Wojtyła – ojciec i świadek Soboru
Błogosławiony Jan Paweł II w Małopolsce 1979-2002
Jan Paweł II. Orędownik Bożego Miłosierdzia
Ku wolności
Do Ciebie wołam Człowieku. Krakowskie lata ks. Karola Wojtyły
Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do świętości
Kompozytorzy - Janowi Pawłowi II
Brat naszego Boga - rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły
Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Przebaczenie
Jan Paweł II Wielki. Pamiętamy
Bierzmowanie Polski 1979 - Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny

Istnieje możliwość wypożyczenia wystaw (tel. + 48 12  422 03 44)


 

Newsletter

Zapisz się
do góry