W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl dalej: Administrator.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail instytut@idmjp2.pl lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
4. Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, a także innym podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych okaże się niezbędne w związku z przedmiotem prowadzonej korespondencji.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
9. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie:
Anna Orkisz, email:iodo@idmjp2.pl tel: 12 422 03 44

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

KLAUZULA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130000 PLN

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCY KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW IDMJP2

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W IDMJP2 W KRAKOWIE