Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w IDMJP2 w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

1) Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 30-610 Kraków, ul. Totus Tuus 30, e-mail: instytut@idmjp2.pl   tel. 12 422 03 44.

2) Inspektor ochrony danych. W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych p. Anną Orkisz pod adresem:

  • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 30-610 Kraków,
    Totus Tuus 30;
  • e-mail: iodo@idmjp2.pl

3) Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania:
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora wyłącznie w przypadku prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków.
2. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych:
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Kp) oraz Rozporządzenie Ogólne RODO:

  • w przypadku danych określonych w art. 2211 pkt. 4 – 6 Kp, (tj. w zakresie: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp (tj. w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie). Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny;
  1. b) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – wyrażona zgoda. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji podanie innych danych (np. przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach) w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wskazanych w punkcie powyżej,

zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  1. c) art. 6 ust. 1 lit. f )RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) Informacja o wymogu podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym przepisów Kodeksu pracy jest niezbędne (w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) i jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5) Konsekwencje niepodania danych osobowych:
a) niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji,
b) zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje oceną
Pani/Pana kandydatury wyłącznie o podane dane.

6) Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji, tj. do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane te są przetwarzane nie dłużej niż do cofnięcia tej zgody. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Instytutu, na nowej podstawie.

7) Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: Mają Państwo prawo do:
a) prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie/wniosek o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres siedziby Administratora.
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) do usunięcia danych osobowych,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8) Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, wykonującym na rzecz Instytutu usługi w zakresie spraw prawnych i tylko na potrzeby i w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.