Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla kontrahentów Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest proszone są o zgłoszenie tego faktu do Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków. Tel. 12 422 03 44 ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, tel. 12 422 30 44 e-mail: instytut@idmjp2.pl
  2. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iodo@idmjp2.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Inspektor Ochrony Danych Osobowych, p. Anna Orkisz”.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  a) obowiązujących przepisów prawa;
  b) zawartych umów;
  c) udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
  a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  c) wykonywania umów zawartych z kontrahentami Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach  mogą być:
  a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach dotyczących archiwizacji, w szczególności w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzanych danych osobowych bez wpływu na zgodność z przepisami prawa uprzednio dokonanego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nie dotyczy to sytuacji, w których dane osobowe Pani/Pana podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami prawa wiążącymi Administratora.
  8. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, jak również prawo, by uzyskać ich kopię;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczyły,
  – wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, a stanowi ona podstawę przetwarzania danych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,
  – przepis prawa nakłada obowiązek, usunięcia danych osobowych;
 2. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy to przypadków, gdy:
  – kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą,
  – występuje niezgodność z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
  – dane nie są już potrzebne Administratorowi, jednak osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją po Pani/Pana stronie, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
  f) prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
  – podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub zgoda wyrażona przez tą osobę,
  – przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  11. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  – W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, wówczas konsekwencją tego będzie brak możliwości zawarcia takiej umowy.
  – W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, w konsekwencji tego nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  – W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek prawny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, w konsekwencji tego nie będziemy mogli zrealizować zadania, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  12. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.