Klauzula informacyjna dla odbiorcy korespondencji elektronicznej

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: instytut@idmjp2.pl dalej: Administrator.

2. Inspektor ochrony danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Annę Orkisz, z którym należy kontaktować się: listownie na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z dopiskiem Inspektor ochrony danych osobowych lub poprzez e-mail: iodo@idmjp2.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wynikających z:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi swoje dane zgodnie z treścią zgody (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie adresu e-mail, nr telefonu. W tym przypadku wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest:

a) elektroniczna obsługa zgłoszenia do Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przekazywania pism, umów i innych dokumentów zawierających dane osobowe, adres poczty elektronicznej/e-mail oraz inne dane wynikające bezpośrednio z celu prowadzonej z Panią/ Panem korespondencji za pośrednictwem:
– formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, tj. https://idmjp2.pl/kontakt/,
– adresu Pani/Pana poczty e-mail,
– drogą elektroniczną e-PUAP;
b) realizacji postępowania dowodowego a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w sytuacji realizacji lub dążenia do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli załatwić Pani/Pana sprawy, a także zweryfikować Państwa statusu.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych. W przypadku nie wskazania danych związanych z celem dla jakiego są niezbędne nie będziemy mogli załatwić Pani/Pana sprawy, a także zweryfikować Państwa statusu.

6. Odbiorcy Danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora danych, jeśli do korespondencja przekazywania pism i innych dokumentów zawierających dane osobowe przekazywanych drogą elektroniczną do Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie skorzystali Państwo z:
– formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, tj. https://idmjp2.pl/kontakt/,
– adresu Pani/Pana poczty e-mail,
– drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP;
• podmioty upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, w uzasadnionej sytuacji jednostki upoważnione, z którymi IDMJP2 w Krakowie zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. na świadczenie usług w obszarze IT/informatycznych.

7. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania będzie 6 ust. 1 lit. a RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w szczególności gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszono przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679 tj. RODO.

9. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, w celach archiwalnych, gdy wymagają tego przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz zgodnie z obowiązującą w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II Instrukcją kancelaryjną. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane osobowe są przetwarzane tj.:

• gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
• w odniesieniu do pozostałych celów przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
• opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

10. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.