Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane pozyskane od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO) – na cele przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł (bez podatku VAT) niepodlegającego przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp.

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 30-610 Kraków, ul. Totus Tuus 30, e-mail: instytut@idmjp2.pl 12 422 03 44.
 2. Inspektor ochrony danych. W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych p. Anną Orkisz na adres siedziby:
  Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 30-610 Kraków, ul. Totus Tuus 30 lub e-mail: iodo@idmjp2.pl
 3. Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od kontrahentów/wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane w celu określonym w treści zgody, dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu wykonania obowiązku prawnego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł bez podatku VAT, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarciem umowy, upublicznienia wyników postępowania na stronie internetowej BIP (w przypadku obowiązku prawnego); stosowania obowiązujących przepisów prawa np. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne, zgodnie z treścią zgody (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych): w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i na cele prowadzonej korespondencji/kontaktu.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, zapewnieniem łączność, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, obsługi prawnej/doradczej oraz archiwizacyjnej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. operatorzy pocztowi/ firmy kurierskie, transportowe, organy kontroli, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisów prawa w tym o ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania oraz po jego zakończeniu zgodnej z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie przepisów o archiwizacji.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zamówienia a konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy. Podanie przez Wykonawcę numeru adresu poczty email/ numeru telefonu (ogólnie nieupublicznionych) jest dobrowolne, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz uzyskania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO. Jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie, której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16* RODO;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18** RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 4. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania w tym protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: art. 18 ust. 2 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.