You are currently viewing Dziedzictwo literackie i naukowe Karola Wojtyły

Dziedzictwo literackie i naukowe Karola Wojtyły

Z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, powstał projekt krytycznego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli Jego Eminencja kard. Stanisław Dziwisz, ówczesny Metropolita Krakowski, Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, prezydenci miast Warszawy oraz Krakowa wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Ukonstytuował się Komitet Naukowy Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły-Jana Pawła II, którego przewodniczącym został prof. Jacek Popiel.
Pierwszy tom: Karol Wojtyła-Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne. Juwenilia (1938–1946) ukazał się w 2019 roku, drugi tom: Utwory poetyckie (1946–2003) w 2020 roku, tom trzeci: Dramaty. Szkice w 2022 roku – wszystkie opublikowane nakładem Wydawnictwa Znak w Krakowie.
Prace Komitetu Naukowego wydobyły na światło dzienne dotąd nie publikowane dzieła, jak np. Ciągle jestem na tym samym brzegu, pomogły uporządkować wcześniejsze, niepublikowane wersje znanych utworów, jak np. Promieniowania ojcostwa. Ponadto wnikliwe analizy odkryły warsztat pisarski Karola Wojtyły. Niezwykle ciekawa okazała się praca nad Tryptykiem rzymskim, która pozwoliła ukazać ewolucję tego utworu i wyjaśnić różnice zawarte w rękopisie i w dotychczasowych publikacjach. Dużą niespodzianką jest jedyny jak dotąd odnaleziony scenariusz sztuki teatralnej, wystawionej w Wadowicach 25 października 1937 roku. Zebrane w trzech tomach utwory poetyckie i teatralne od wczesnych lat młodzieńczych po wiek sędziwy Autora są niezmiennie aktualne i ponadczasowe.
***
Instytut Dialogu Międzykulturowego i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opracowują krytyczne wydanie Dzieł filozoficznych i teologicznych Karola Wojtyły, od 1946 do 1978 roku.
Najwcześniejsze dzieła, czyli pracę magisterską, pracę doktorską oraz jej wersję późniejszą przygotowywaną przez Autora pod kątem ewentualnego druku, a jeszcze wcześniej notatki kleryka czytane na Seminarium Dogmatyki szczegółowej w 1946 roku prezentuje 1 tom teologiczny: Początek drogi naukowej. Święty Jan od Krzyża w serii: Dzieła Karola Wojtyły, pod redakcją ks. prof. dr hab. Jana Machniaka, Kraków 2022
W przygotowaniu do druku jest 1 tom filozoficzny, pod redakcją ks. prof. dra hab. Jarosława Mereckiego, poświęcony pracy habilitacyjnej ks. doktora Karola Wojtyły pt. „Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera”.
Po nim ukaże się drugi tom filozoficzny „Pisma etyczne” ks. doktora Karola Wojtyły, także pod redakcją ks. prof Jarosława Mereckiego.
Cały czas trwają prace dotyczące przepisywania i kompletowania dzieł homiletycznych. Te zostaną nieco odsunięte w czasie, ponieważ daje to szanse na dotarcie do możliwie największej liczby kazań, przemówień, konferencji i nauk rekolekcyjnych, jakie ksiądz, biskup, arcybiskup i kardynał Wojtyła wygłosił na przestrzeni lat 50-tych, 60-tych i 70-tych. Chodzi tu o zebranie materiałów zachowanych w formie nagrań dźwiękowych, rękopisów, maszynopisów, w kraju ale i za granicą.
A kolejne już tomy teologiczne to:
2. Wypowiedzi soborowe
3. Antropologia. Teologia małżeństwa i rodziny
4. O kościele
5. Wypowiedzi synodalne
6. Notatki duchowe
7. Listy pasterskie w latach 1962-1978
8. Odezwy, komunikaty i dekrety w latach 1962-1978
Kolejne tomy filozoficzne:
3. Miłość i odpowiedzialność
4. Osoba i czyn
5. Inne pisma antropologiczne
6. Pozostałe pisma filozoficzne

Grafiki na stronę(1)