You are currently viewing Małopolski Carolus – edycja trzecia

Małopolski Carolus – edycja trzecia

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
• Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
• Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
• Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
• Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w czterech dziedzinach:
• gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
• artificem commendat opus (kultura i sztuka)
• mens sana in corpore sano (sport)
• littera scripta manet (literatura)

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom. Zostanie również przyznane wyróżnienie w danej dziedzinie w kwocie 2.000 zł i dyplom.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 maja 2023 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia mogą dokonywać:
a) nauczyciele i wychowawcy;
b) rodzice (opiekunowie prawni);
c) organizacje i stowarzyszenia.
d) pełnoletni uczniowie

Regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenie Rodo do pobrania Regulamin