Deklaracja dostepności 2024

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Instytut Dialogu Międzykulturowego in Jana Pawła II w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.idmjp2,.pl IDMJP2 – Propagujemy nauczanie i świadectwo życia Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data ostatniej aktualizacji:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Barbara Munk, barbara.munk@idmjp2.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 887 021 060.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SIEDZIBA INSTYTUTU

Siedziba Instytutu znajduję się przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie Łagiewnikach ul. Totus Tuus 30.

Teren wokół Instytutu jest w całości brukowany, z dogodnymi podjazdami dla wózków, brak barier architektonicznych.
Posiada liczne parkingi ogólnodostępne . Ze względu na umiejscowienie wejścia z dostępem do windy proponujemy wybór parkingu znajdującego się bezpośrednio pod wieżą widokową.

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Koordynatorem Dostępności na numer: 12 422 03 44.
Istnieje możliwość zamówienia asystenta dla osoby z niepełnosprawnością.

 

BUDYNEK INSTYTUTU

Centrum JP2, na terenie którego znajduje się siedziba Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, posiada skomplikowana architekturę.
W związku z powyższym, dla Państwa większego komfortu prosimy o telefoniczne powiadomienie o planowanym przybyciu do naszej Placówki, alby pracownik/asystent dla osoby z niepełnosprawnością mógł oczekiwać na parkingu bądź przystanku MPK:
tel. kontaktowy 12 422 03 44.

 • Wejście do budynku Instytutu znajduje się od strony górnej płyty Centrum JP2, na wprost pomnika Ojca Świętego Przed drzwiami do Instytutu jest domofon.
 • Wjazd do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje  od strony dolnej płyty Centrum JP2 – na wprost wieży widokowej.
 • Kasa, szatnia i toaleta znajduje się na pierwszym piętrze budynku Instytutu.
 • Na terenie Centrum JP2 znajdują się także liczne toalety ogólnodostępne.
 • Podczas obecności na terenie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, osobie z niepełnosprawnością zawsze towarzyszy asystent.
 • Budynek Instytutu spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

 • przestrzenie komunikacyjne budynku Instytutu wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 • przestrzeń komunikacyjna – korytarze – dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
 • pomieszczenie socjalne – dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnej,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie o zakresie dostępności https://idmjp2.pl/kontakt/dostepnosc/ w postaci dedykowanej podstrony internetowej wraz z informacją o Instytucie z nagraniem video PJM (Polski Język Migowy), oraz nagraniem audio. Korzystając z możliwości współczesnych przeglądarek internetowych strona może być oglądana w opcji wysokiego kontrastu oraz z powiększonym tekstem.
 2. zapewnienie komunikacji z Instytutem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Informacje dodatkowe

Inne możliwości kontaktu z Instytutem
12 422 03 44 (Sekretariat)
12 619 87 87 (Dział Edukacji) edukacja@idmjp2.pl